Hem fet

Des del Parlament Europeu en Ramon Tremosa ha defensat els interessos de Catalunya amb iniciatives com ara la denúncia dels injustos objectius de dèficit que l’Estat imposa a Catalunya i que obliga a fer ajustos desproporcionats o l’impuls a l’equiparació del deute català amb els deutes sobirans per tal de reduir el cost que paga la Generalitat pel deute públic de Catalunya.

Farem

Reivindiquem un model econòmic que doni respostes a les necessitats persones, que sigui capaç de conciliar el progrés econòmic i el progrés social. És per això que seguirem promovent una regulació adequada dels mercats financers i impulsant iniciatives que facilitin que els mercats de capitals financin l’economia real, a través de mesures com ara la implantació d’una Taxa de Transaccions Financeres que esdevingui el primer gran impost europeu i que generi recursos per a l’economia productiva.

Iniciatives parlamentàries més destacades